FILMSKA VZGOJA

Izbirni predmet FILMSKA VZGOJA (učiteljica Bernarda Avsenik)

Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno. Učenci in učenke bodo spoznavali vzpostavljali neposredni stik s filmom in  filmskimi ustvarjalci in oblikovali lastna merila za vrednotenje filma ter razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.

Predmet je zasnovan modularno in predvideva tri module, izmed katerih ima vsak modul po 35 ur.

V šolskem letu 2019/20 se za učence 7. in 8. razredov razpisuje IZBIRNI PREDMET FILMSKA VZGOJA MODUL 1 KAJ JE FILM (35 ur), ki ga sestavljajo trije deli:

  • Ogledi filmov
  • film, filmska ustvarjalnost, filmski žanri
  • ustvarjanje animiranega filma

Učenci/učenke si bodo ogledali nekaj filmov v kinodvorani in v šoli ter po ogledu o njih razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni besedni ali pisni interpretaciji. Seznanili se bodo s ključnimi prvinami filmskih žanrov, spoznavajo osnove filmske tehnologije in se o njih poučijo z obiskom lokalnega kinematografa ali filmskega muzeja. Odkrivali bodo proces nastajanja filma in se informirali o ključnih filmskih poklicih. Spoznavali bodo osnovne izrazne elemente filma, se seznanjali z različnimi filmskimi nosilci in novimi tehnologijami. Ogledali si bodo različne animirane filme in se seznanjali z razlikami v pristopih in tehnikah. Spoznavali bodo ključne lastnosti različnih tehnik filmske animacije in vlogo zvokov v animirani ustvarjalnosti. V okviru možnosti bo organiziran pogovor z animatorji. Učenci in učenke bodo posneli in zmontirali kratki animirani film z uporabo mobilnih telefonov, fotoaparatov in šolskih računalnikov ter pripravili predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali.

Ker je za pravo doživetje filma s strani ZRSŠ določen najmanj en ogled filmov v kinodvorani, se bo učencem zaračunala cena za največ 1 vstopnico za obisk v kinodvorani.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in izdelanim filmom.

Poskusi v kemiji

Izbirni predmet Poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s splošno izobraževalnim predmetom Kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom Naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov.

Izbirni predmet Poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

 

ANSAMBELSKA IGRA

Mentorica: Nataša Trdan Zager

Predmet je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, ki gojijo ljubezen do glasbe, so ustvarjalni, radi pojejo in igrajo na glasbila. Predmet se izvaja enkrat tedensko po eno šolsko uro. Primeren je za učence brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo.

V okviru predmeta učenci usvojijo temeljno tehniko igranja na Orffov instrumentarij, lastna glasbila (ploskanje, tleskanje, topotanje itd.) in improvizirana glasbila (izdelajo jih sami). Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo pa se lahko vključijo tudi s svojimi inštrumenti.

Učenci se bodo pri urah seznanili tudi z glasbenimi zapisi, partiturami. Spoznavali jih bodo neposredno pri pouku.

Prevladovala bo skupinska oblika dela, kar je pogojeno z igranjem skladb, ki jih bodo učenci osvojili pri predmetu. Individualno delo bo potekalo v začetku, ko bodo spoznavali posamezne dele skladb. Raziskovali bomo različne zvočne zmožnosti glasbil, improvizirali in eksperimentirali z zvokom. Učenci se bodo lahko predstavili tako v vlogi skladatelja kot izvajalca oz. poustvarjalca bodisi lastnih ali že obstoječih glasbenih del.

Pri predmetu ni pisnega preverjanja znanja . Ocenjeni bodo sproti in ob koncu semestra, ko bodo obvladali repertoar instrumentalnih vsebin v skladu s posamezno zasedbo in temeljno orientacijo v glasbenem zapisu. Ocenjuje se tudi izkazana zavzetost za delo, ustvarjalnost, sodelovanje ter odgovornost za skupne dosežke.

 

Cilji predmeta

Učenci:

– z Orffovimi in improviziranimi inštrumenti ustvarjajo in poustvarjajo glasbene vsebine (improvizirajo, ustvarjajo ritmična besedila, spremljave k ljudskim in umetnim pesmim, inštrumentalne skladbice…);

– se povežejo v glasbenem ansamblu po svojih nagnjenjih in zmožnostih;

– se navajajo na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;

– izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem;

– ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke;

– skupaj nastopajo;

– učenci se ob glasbi sproščajo in se z njo ukvarjajo tudi v prostem času.

VABILO NA POKLICNO TRŽNICO

VABLJENI NA POKLICNO TRŽNICO!

PREDSTAVITEV RAZLIČNIH SREDNJIH ŠOL IN POKLICEV

KJE? V 1. NADSTROPJU OŠ BIČEVJE.

KDAJ? V TOREK, 5. 2. 2019, OD 16. DO 18. URE.

VLJUDNO VABLJENI UČENCI OD 7. DO 9. RAZREDA IN NJIHOVI STARŠI!

Rezultati tekmovanja iz zgodovine

Obvestilo o dosežkih na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine v 8. in 9. razredu

11 tekmovalcev je prejelo bronasto priznanje (Luka Copot, Petra Burnik, Ana Bergant, Eva Bergant, Katarina Nemec, Amina Aličajić, Jaka Gaber, Kiara Pajić, Matic Prah, Lana Stvarnik, Tit Šenk), prvih 5 pa se je uvrstilo tudi na regijsko tekmovanje. Letošnja tematika je vezana na 150-letnico prvega tabora na Slovenskem – Od čitalniškega gibanja, bésed do taborov na Slovenskem.

Vsem udeležencem tekmovanja in dobitnikom priznanj čestitam.

Mentorica: Bernarda Avsenik